ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
คู่มือสอบนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การวางระบบบัญชี การจัดทำงบประมาณ ฯลฯ
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ
ประกอบด้วย 1. ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 2. ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบอัตนัย (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และอื่น ๆ อีกมากมาย
เก่งพูดเกาหลี 24 ชั่วโมงBest Seller
ฝึกพูดภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ใช้ได้จริง! ครบเครื่องกับบทสนทนาในชีวิตประจำวันตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เช้าจดเย็น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>