ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ภาคต่อจากเล่มที่สอง เล่มนี้เน้นเรื่องการให้ความรู้ เริ่มตั้งแต่สินค้าบางอย่างใกล้ตัวเราที่หายไปแต่ยังอยู่ในความทรงจำเรา ไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต...
ออกแบบแม่พิมพ์โลหะBest Seller
เน้นแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์ตัด ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นสำหรับเตรียมชิ้นงานและมีใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีได้
เผยเคล็ดลับที่จะทำให้คุณพูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีได้ด้วยการเรียนรู้คำศัพท์เพียง 300 คำ เนื้อหาเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง พร้อมแบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจท้ายเล่ม
รอยรักกลางตะวัน
ในวันที่รอยรักยังแจ่มชัดในหัวใจ เขาจะทำเช่นไร เมื่อเธอมาเพื่อ "ล่า" คนที่เขาต้องคุ้มครองด้วยชีวิต!
มังกรเริงจันทร์
เมื่อนวลแสงจันทร์อาบไล้ มังกรหัวใจราชสีห์ก็พร้อมสะบัดลาย
ธาราพิศวาส
เมื่อรักกลับกลายเป็นพิษ ความจริงเท่านั้นจะแก้ไขทุกสิ่ง!
คู่มือสอบ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด
ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานด้านการประมง ด้านทรัพยากรประมงและด้านบริหารจัดการด้านการประมง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวกับประมง ความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ
คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานงบประประมาณและพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 ฯ
คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมควบคุมโรค
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>