ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
คู่มือสอบนักวิชาการงานเทศกิจปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ฯลฯ
คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ความรู้ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ ฯลฯ
คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น
ใหม่ปี 2561 ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ฯลฯ
คู่มือสอบนักการทูตปฏิบัติการ เล่ม 1
ประกอบด้วย การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 วิชา คือ วิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) และอื่น ๆ อีกมากมาย
ทางลัดพูดอังกฤษ ป.1 - ป.6Hot!
รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษหลากหลายสถาการณ์สำหรับนักเรียนประถม พร้อมคำศัพท์แยกหมวกหมู่ และตารางเทียบเสียงไทย-อังกฤษ เหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอบ
ศัพท์จีน 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้Hot!
รวมคำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน แยกเป็นหมวดหมู่ จำง่ายสุด ๆ เก่งศัพท์ไว นำไปใช้ได้จริง...!!
คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
คู่มือสอบภาค ก + กฎหมายท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ประกอบด้วย วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ
คู่มือสอบวิชาความรู้และวิชาความสามารถ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ใช้สอบทุกตำแหน่ง
ประกอบด้วย วิชาความสามารถ (50 คะแนน) ด้านเหตุผล ด้านความจำ ด้านมิติสัมพันธ์ วิชาความรู้ (50 คะแนน) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญยัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฯ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>