ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รายวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร ฯลฯ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี รายวิชาเทคนิคการพยากรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
หนังสือที่จะทำให้ Grammar Review เป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็ว สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
รวมเทคนิควิธีการทำให้การเสียบยอดต่อกิ่งสำเร็จ
คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา พ.ร.บ.ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเฉลยอธิบาย เพื่อให้ผู้สอบได้เตรียมตัวและมีความพร้อมในการทำข้อสอบ
คู่มือสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง
ประกอบด้วย หลักการบริหารจัดการ การเขียนหนังสือราชการ การบริหารสำนักงานสมัยใหม่ การบริหารงานจัดการทั่วไป การอ่านจับใจความสำคัญ การสรุปความ และการนำเสนอรายงาน ฯลฯ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>