ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
โลกอนาคตที่เรียกว่า ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ใกล้เข้ามาทุกขณะ พร้อมกับคำทำนายที่ว่า ตำแหน่งงานที่เคยมีอยู่ในปัจจุบันจะหายไปถึง 7,100,000 ตำแหน่ง!!! แล้วเราต้องเตรียมตัวอย่างไร?
คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน การวางแผนส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มฯ
คู่มือสอบนายร้อยตำรวจกลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ประมวลผล
ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พระราชกฤษฎกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
คู่มือสอบนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือสอบนิติกร กรมบังคับคดีHot!
ประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกระทรวงยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และอื่น ๆ อีกมากมาย
คู่มือสอบนายสิบตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนHot!
ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ฯลฯ
คู่มือสอบ นิติกร กรมศุลกากร
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการ กรมศุลกากร ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉาะพสำหรับตำแหน่ง
คู่มือสอบพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และอื่น ๆ อีกมากมาย
แค้นรัก ลวงใจ
เมื่อรักเปลี่ยนเป็นแค้น ทุกความรู้สึกจึงฝังแน่น ยากจะลืม
ดวงใจเจ้าวายุ
"มนุษย์เอย...บาปในใจของเจ้าคืออะไร" บางครั้งเครื่องประดับก็เลือกเจ้าของนะ และดูเหมือนแหวนวงนี้ได้เลือกเจ้าแล้ว...
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>