ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
เนื้อหาในเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นตำราเรียนและนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบในการปฏิบัติงานจริง
สรุปเข้ม Basic Grammar พร้อมแนวข้อสอบกว่า 1,600 ข้อ!! เหมาะสำหรับใช้เพิ่มเติมความรู้ ทบทวน หรือเตรียมตัวสอบ อ่านเข้าใจง่าย กระชับ ครบทุกประเด็นสำคัญที่พบในข้อสอบ
นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาตัวอย่างจากงานวิจัย และประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน ในการจัดทำและเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์แผนนำทาง (Roadmap) ฯลฯ
พิชิตข้อสอบ Error 550 ข้อ
เตรียมความพร้อมพิชิตทุกสนามสอบอย่างมั่นใจ ทั้ง O-NET, GAT, TOEFL, SAT, CU-TEP, CU-AAT, TU-GET, SMART-I, โควตา, สอบตรง, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
เรียนรู้ชนิดต่าง ๆ ของบาร์ด Arduino ก่อนการใช้งานจริง เพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรมจริง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ความรู้เกี่ยวกับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word Excel Powerpoint
คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการทั่วไป รวมทั้งการประสานงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ฯลฯ
เหมาะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และใช้สำหรับเป็นพื้นฐานในการนำไปประกอบการเรียนและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
คู่มือสอบพนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
คู่มือสอบเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ประกอบด้วย วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทดสอบความรู้ความสามารถในการติดตาม รวบรวมข่าวสาร และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์ สถานการณ์ ปัจจุบัน ด้านการเมือง สังคม และวิชาภาษาอังกฤษ
คู่มือสอบนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา
ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>