ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ
ประกอบด้วย ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า การตลาดฯ
คู่มือสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจชาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกอบด้วย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หลักสูตรการสอบ นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการการบริหารแผนงาน และโครงการการติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ พระราชบัญยัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
ทางลัดศัพท์อังกฤษ ป.1 - ป.6Hot!
รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แยกหมวดหมู่ สำหรับนักเรียนประถม พร้อมบทสนทนาในหลากหลายสถานการณ์ และกริยา 3 ช่องที่ควรรู้ เหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอน
ติวเข้มสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับสมบูรณ์
สอนเทคนิคทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยงแบบเข้าใจง่าย รวดเร็ว ตรงประเด็น พร้อมข้อสอบเสมือนจริงกว่า 50 บทความและเฉลยอย่างละเอียด เตรียมสอบอย่างมั่นใจ ทำคะแนน 150 เต็ม!
แนวข้อสอบเสมือนจริง PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
รวมแนวข้อสอบครบทุกพาร์ททั้งบริบทความเป็นครู จริยธรรมและจิตวิทยาความเป็นครู คณิตเชิงวิเคราะห์ การจับใจความสำคัญ ความรอบรู้สังคม ตรรกศาสตร์ และมิติสัมพันธ์ อัพเดตล่าสุด! พร้อมข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก
คู่มือสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
คู่มือสอบเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ งานธุรการ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ ความรู้เบื้องต้นในงานเลขานุการ
เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
วัยแสบสาแหรกขาด 2 (เล่ม 1-2) (Book Set)
จากละครสร้างสรรค์โดยช่อง 3 สู่นวนิยายที่ตีแผ่ปัญหาวัยรุ่น...อีกครั้ง
ไวยากรณ์จีนเบื้องต้นที่คุณต้องรู้Hot!
รวมไวยากรณ์เบื้องต้นที่สำคัญต่อการเรียนภาษาจีนอย่างครบถ้วน อ่านสนุก เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>