ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
โปรโมชั่นเดือน ก.พ. 63 : สนพ.นาคา ราคาพิเศษ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 63 คลิก ฟิตสมองก่อนสอบ เพียงซื้อ หนังสือ สนพ.เอ็มไอเอสที่ร่วมรายการ รับฟรี Synonyms & Antonyms Vocabulary มูลค่า 45 บาท คลิก
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :

โปรโมชั่นพิเศษ

e-Book
ทั้งหมด : 25,644 รายการ
พื้นฐานเรื่องการเงิน ที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน สรุปเนื้อหา 0-100 ในเล่มเดียว!
ผู้เขียนMoney Buffalo (พี่ทุย)
หนังสือ
200.00 บาท
170.00 บาท
e-books(PDF) ?
170.00 บาท
คู่มือสอบนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดกาที่ดิน จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอย่างอื่น การกำหนดจำนวนเงินทดแทน ฯลฯ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการงานในหน้าที่
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
e-books(PDF) ?
260.00 บาท
คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้ด้านการวางแผน การจัดการ และบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำมันและไขมัน ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ และตะกอนจากแม่น้ำ คลอง สระน้ำ ระบบบำบัดฯ
หนังสือ
299.00 บาท
284.05 บาท
e-books(PDF) ?
270.00 บาท
เจาะข้อสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ประกอบด้วย ข้อเขียนคะแนนรวม 400 คะแนน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
หนังสือ
260.00 บาท
247.00 บาท
e-books(PDF) ?
240.00 บาท
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ฯลฯ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
หนังสือ
270.00 บาท
256.50 บาท
e-books(PDF) ?
250.00 บาท
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือธรรมาภิบาล และการทุจริต กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
หนังสือ
290.00 บาท
275.50 บาท
e-books(PDF) ?
260.00 บาท
พิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีHot!
ประกอบด้วย วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
หนังสือ
299.00 บาท
284.05 บาท
e-books(PDF) ?
250.00 บาท
คู่มือสอบวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป นายทหารกองทัพอากาศต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
ประกอบด้วย ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และความรู้ทั่วไป
หนังสือ
270.00 บาท
256.50 บาท
e-books(PDF) ?
240.00 บาท
คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากรHot!
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอาการ และประมวลรัษฏากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ฯลฯ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
หนังสือ
299.00 บาท
284.05 บาท
e-books(PDF) ?
270.00 บาท
คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับรัฐบาลดิจิทัล หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา การดูแล การบำรุงรักษา ฯลฯ
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
e-books(PDF) ?
240.00 บาท
คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฯลฯ
หนังสือ
270.00 บาท
256.50 บาท
e-books(PDF) ?
250.00 บาท
คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย
หนังสือ
299.00 บาท
284.05 บาท
e-books(PDF) ?
270.00 บาท
คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและการปกครอง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
หนังสือ
260.00 บาท
247.00 บาท
e-books(PDF) ?
230.00 บาท
ความรักระหว่างเขาและเธอ เริ่มต้น ณ Coffee@Coffee ร้านกาแฟสดแห่งแรกบนยอดดอย ร้านที่เธอเริ่มสร้างขึ้น ส่วนเขาช่วยสานต่อ ก่อเกิดเป็นความผูกพัน หัวใจอบอุ่นของเขาจะเจาะเข้าไปถึงหัวใจของเธอที่ปกปิดไว้...
หนังสือ
350.00 บาท
315.00 บาท
e-books(PDF) ?
299.00 บาท
ตะลุยแนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
จัดเต็มแนวข้อสอบ GAT อังกฤษกว่า 10 ชุด พร้อมคำแปลและเฉลยอย่างละเอียด เพิ่มความมั่นใจด้วยสรุปคำศัพท์กว่า 300 คำ เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจ คณะไหนก็ติด!
หนังสือ
229.00 บาท
217.55 บาท
e-books(PDF) ?
209.00 บาท
คู่มือสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติความปลอดภัย ฯลฯ
หนังสือ
299.00 บาท
284.05 บาท
e-books(PDF) ?
270.00 บาท
คู่มือสอบนายสิบตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน)
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
e-books(PDF) ?
250.00 บาท
เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
หนังสือ
250.00 บาท
225.00 บาท
e-books(PDF) ?
199.00 บาท
หงส์สะบัดปีก
เรื่องราวในชีวิตของทุกคนล้วนมีจุดเริ่มต้น...ดังเช่น "หลี่ฮุ่ยจื่อ" หญิงสาวผู้มีรักมั่นคงเพียง "โอวหยางเสวี่ยหมิง" ชายหนุ่มผู้เย็นชาที่ได้รับสมญานาม "เทพแห่งสงคราม"
ผู้เขียนพลอยนพเก้า
หนังสือ
310.00 บาท
294.50 บาท
e-books(PDF) ?
245.00 บาท
บ่วงรักฉบับอนุบาล
เมื่อมีหลานชายวัยอนุบาลมาให้ดูแล จะขาดก็แต่ป้าสะใภ้ของหลานสินะ...
ผู้เขียนพราวพุธ
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
e-books(PDF) ?
205.00 บาท
ชะตาร้าย ปรปักษ์รัก
หากหัวใจถูกแผดเผาไปครั้งหนึ่งแล้ว ยังจะต้องกลัวอะไรกับการเดินเข้ากองไฟเป็นครั้งที่สอง
ผู้เขียนจิลา
หนังสือ
360.00 บาท
342.00 บาท
e-books(PDF) ?
285.00 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)