ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :

ส่วนลดพิเศษ

HI-ED ลดทุกรายการ 10%
ทั้งหมด : 466 รายการ
สรุปสาระสำคัญ ฟิสิกส์ ม.4 เล่มรวม 1-2 ทั้งหมด ที่จำเป็นต้องรู้ แบบทดสอบที่สกัดจากข้อสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าเรียนต่อ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 และเตรียมตัวสอบคัดเลือก เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
หนังสือ
255.00 บาท
229.50 บาท
ติวเนื้อหา & ฝึกทำโจทย์ เตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1
หนังสือ
90.00 บาท
81.00 บาท
เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เตรียมความพร้อมและพัฒนานักเรียนให้ได้เพิ่มเติมความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หนังสือ
245.00 บาท
220.50 บาท
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
หนังสือ
190.00 บาท
171.00 บาท
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ระเบียบ กฎกระทรวง และประกาศ ฯลฯ
หนังสือ
240.00 บาท
216.00 บาท
สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ติว ทบทวน เนื้อหาสาระสำคัญ และกฎเกณฑ์ ทางคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ใช้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเพื่อพิชิตข้อสอบคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.4-5-6
หนังสือ
335.00 บาท
301.50 บาท
สำหรับใช้ติวและทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-2-3 ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ที่เรียนในระดับชั้น ม.1-2-3 ใช้เตรียมสอบ O-NET ม.3 และเตรียมสอบเข้า ม.4
หนังสือ
235.00 บาท
211.50 บาท
ตรงตามวิธีการประเมินคุณภาพผู้เรียนแนวใหม่ ปีการศึกษา 2562 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ / ความสามารถด้านภาษาไทย
หนังสือ
125.00 บาท
112.50 บาท
ใช้ประกอบการเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาค อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
หนังสือ
165.00 บาท
148.50 บาท
สรุปหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญ และเป็นพื้นฐานของการสอบ CU-TEP & TU-GET เหมาะสำหรับใช้ทบทวนและฝึกประสบการณ์ในการทำข้อสอบเพื่อเตรียมสอบโดยใช้เวลาสั้น ๆ
หนังสือ
155.00 บาท
139.50 บาท
สอบเข้า โครงการ Gifted วิทย์-คณิต โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทุกแห่ง โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ
หนังสือ
235.00 บาท
211.50 บาท
สำหรับ เตรียมสอบข้อสอบ O-NET เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือก เข้ามมาหวิทยาลัยในระบบ TCAS (Admissiond) เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS (ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ข้อสอบรับตรงและโควตา) และข้อสอบเข้าสถาบันต่าง ๆ
หนังสือ
240.00 บาท
216.00 บาท
สำหรับ ใช้อ่านสรุปเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบในระดับชั้น ม.1-2-3 ใช้ติวเนื้อหาเพื่อสรุปความรู้ที่เรียนและฝึกทักษะการทำข้อสอบในระดับชั้น ม.1-2-3 และเตรียมสอบคัดเลือกเข้า ม.4
หนังสือ
240.00 บาท
216.00 บาท
สำหรับ ติว และฝึกทำโจทย์เพื่อเน้นความแม่นยำในเนื้อหาและกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 เตรียมสอบ เก็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ในระบบ TCAS ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ (ฟิสิกส์)
หนังสือ
335.00 บาท
301.50 บาท
สำหรับใช้เสริมความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-5-6 ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เรียนในระดับชั้น ป.4-5-6 ใช้เตรียมสอบ O-Net ป.6 และเตรียมสอบเข้า ม.1
หนังสือ
265.00 บาท
238.50 บาท
สำหรับเตรียมสอบแข่งขัน เพชรยอดมงกุฎ สมาคมคณิตศาสตร์ และการแข่งขันคณิตศาสตร์ของทุกสถาบัน เตรียมสอบเข้า Gifted ม.1 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทุกแห่ง
หนังสือ
155.00 บาท
139.50 บาท
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โครงการความเป็นเลิศ วิทย์-คณิต ชั้น ม.4 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทุกแห่ง
หนังสือ
190.00 บาท
171.00 บาท
สรุปเข้มเนื้อหาสั้น ๆ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย และสะดวกในการจำ แบบทดสอบตมาแนวหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุง 2560 สำหรับใช้ฝึกทักษะในการทำโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนเพื่อเสริมความเข้าใจ
หนังสือ
200.00 บาท
180.00 บาท
สรุปเนื้อหาเข้ม ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ ข้อสอบและแนวข้อสอบ ที่สกัดจากข้อสอบ คัดเลือกเข้า ม.1 พร้อมเฉลย
หนังสือ
260.00 บาท
234.00 บาท
สำหรับใช้อ่านประกอบการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบในระดับชั้น ป.3 และ ป.4 ใช้ฝึกประสบการณ์ในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.3 ป.4 ใช้เตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
หนังสือ
115.00 บาท
103.50 บาท
สำหรับ ใช้อ่านประกอบการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ ใช้ฝึกประสบการณ์ในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ ใช้เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นทีสูงขึ้น
หนังสือ
115.00 บาท
103.50 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)