ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
อุดมศึกษา
สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ (PDF)
สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ (PDF)สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ (PDF)สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ (PDF)

สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ (PDF)

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ
250.00 บาท
225.00 บาท
e-books(PDF)?
199.00 บาท
สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้หลายคณะ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีเนื้อหาแบ่งออกได้เป็น 8 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐาน
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ (Introduction to Statistics)
บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Elementary Data Analysis)
บทที่ 3 ความน่าจะเป็น (Probability)
บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น
บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง
บทที่ 6 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง
บทที่ 7 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation of Parameters)
บทที่ 8 การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing)
ภาคผนวก
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
เฉลยแบบทดสอบท้ายบท
บรรณานุกรม
ดัชนี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836550 (PDF) 0Bytes 284 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :