ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และมาตราฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2
สรุปเนื้อหาสำคัญ สมดุลกล งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แนวโค้ง แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลยครบถ้วน
คะแนนสูง-ต่ำ Admissions Hot!
ข้อมูลละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด! แถมฟรี! ภายในเล่ม หลักการคิดคะแนนในการคัดเลือกของแต่ละองค์ประกอบ วิธีการนำคะแนนสูง-ต่ำ มาใช้ และเทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริงHot!
เตรียมสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทุกระดับในสังกัด ก.พ. ครอบคลุมการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมแนวข้อสอบทุกรายวิชา เน้นเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ และการทำข้อสอบเสมือนจริง
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย "วิชาการศึกษา" สำหรับครู สพฐ. ครู กทม. ครู อปท. ครูเทศบาลและครูสังกัดอื่น นิสิต นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้า
ประกอบด้วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน
Super โจทย์ คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
ใหม่ล่าสุด! เหมาะสำหรับนักเรียน ใช้ทบทวนความรู้และวัดผลตัวเองในวิชานี้ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และเตรียมสอบแข่งขันในทุกสนามทั่วประเทศ สำหรับครู-อาจารย์ ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียน
หนูน้อยฝึกทักษะรอบด้าน อ.1 : ชุด พัฒนาเต็มขั้น ชั้นอนุบาล
พัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งการสังเกต มิติสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ทั่วไป
ติวโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.1-2-3
ทบทวน สร้างความพร้อมก่อนสอบแข่งขัน รวมโจทย์มากกว่า 600 ข้อ ครอบคลุมทุกบท
เก่งวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรพุทธศักราช 2551 แบบฝึกหัด แบบทดสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม
Thailandisch fur jedermann ภาษาไทย ให้ คนเยอรมัน
พื้นฐานความรู้ คำศัพท์สำคัญ พูดง่าย ๆ เข้าใจเร็ว
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย "วิชาความรอบรู้" สังกัด สพฐ. กทม. อปท. เทศบาลและสังกัดอื่น
สำหรับ ครูสพฐ. ครูกทม. ครูเทศบาลและครูสังกัดอื่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สำหรับการศึกษาศึกษาค้นคว้าของนิสิต นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>