ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
2 เล่ม ที่คนอยากรู้อยากเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจควรอ่าน คลิก สินค้า Flash sale ลด 30 % ทุกวัน คลิก พรีเมี่ยมสุดเก๋ ราคาพิเศษ คลิก
ร่วมงานกับเรา
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
รายละเอียดงาน

- กำหนดนโยบายการวางแผนงาน ตลอดทั้งระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การงบประมาณ การรายงาน การควบคุม
- บริหารงานด้านการเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้เงื่อนไข และนโยบายของบริษัทโดยมีความถูกต้องและทันเวลา
- ดำเนินการให้มีการควบคุมทางการเงินอย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้
- จัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์กระแสเงินสด งบประมาณ และประเมินสถานการณ์การเงินของบริษัท (Cash Flow)
- มีการจัดสรร และหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอแก่ความต้องการของบริษัท โดยคำนึงถึงต้นทุน และการจัดการให้ได้ทันเวลา
- บริหารจัดการเงินคงเหลือของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- จัดทำรายงานทางการเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานเมื่อพบปัญหา
- ควบคุม และตรวจสอบทรัพย์สินการบริหารทรัพย์สิน และหนี้สินทุกประเภทของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพตามความเป็นจริงโดยครบถ้วน
- ประสานงานกับธนาคาร
- บริหารอัตราความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายเดือนกับงบประมาณ
- แก้ไขปัญหา /ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานรับนโยบายต่างๆจากผู้บริหาร ,ติดตาม และทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ในงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถพัฒนางาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย-หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี ,การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ การทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 10 ปี และเป็นผู้บริหารด้านการเงิน ,การลงทุนอย่างน้อย 5 ปี
มีความละเอียดรอบครอบ ,มีความเป็นผู้นำ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ,สามารถบริหารทีมได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
เป็นนักวิเคราะห์และแก้ไขปัญาหได้ดี ,มีความสามารถในการบริหารจัดการและวางแผน
มีความรู้เรื่องกฎหมายภาษีอากร และงบการเงินเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการนำเสนองาน
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น MS. Office และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Account software / ERP
สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

SE-EDUCATION Public Company Limited

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 20 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8081,8642-8644
E-mail : recruit_sbc@se-ed.com

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : Full Time
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย /หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : ด้านการเงิน 10 ปี ด้านลงทุน 5 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี ,การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ : อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น20 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
ติดต่อ
ประกาศงาน : 08/03/2021
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภัทราวุธ
E-Mail : recruit_sbc@se-ed.com
โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8642-8644
โทรสาร : 02-8268844
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :