ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
ร่วมงานกับเรา
ผู้จัดการแผนกการเงิน
รายละเอียดงาน

- กำหนดนโยบายการวางแผนงาน ตลอดทั้งระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การงบประมาณ การรายงาน การควบคุม
- บริหารงานด้านการเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้เงื่อนไข และนโยบายของบริษัทโดยมีความถูกต้องและทันเวลา
- ดำเนินการให้มีการควบคุมทางการเงินอย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้
- จัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์กระแสเงินสด งบประมาณ และประเมินสถานการณ์การเงินของบริษัท (Cash Flow)
- มีการจัดสรร และหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอแก่ความต้องการของบริษัท โดยคำนึงถึงต้นทุน และการจัดการให้ได้ทันเวลา
- บริหารจัดการเงินคงเหลือของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- จัดทำรายงานทางการเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานเมื่อพบปัญหา
- ควบคุม และตรวจสอบทรัพย์สินการบริหารทรัพย์สิน และหนี้สินทุกประเภทของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพตามความเป็นจริงโดยครบถ้วน
- ประสานงานกับธนาคาร
- บริหารอัตราความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายเดือนกับงบประมาณ
- แก้ไขปัญหา /ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานรับนโยบายต่างๆจากผู้บริหาร ,ติดตาม และทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ในงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถพัฒนางาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีประสบการณ์ การทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 10 ปี และเป็นผู้บริหารด้านการเงิน ,การลงทุนอย่างน้อย 5 ปี
- มีความละเอียดรอบครอบ ,มีความเป็นผู้นำ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ,สามารถบริหารทีมได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- เป็นนักวิเคราะห์และแก้ไขปัญาหได้ดี ,มีความสามารถในการบริหารจัดการและวางแผน
- มีความรู้เรื่องกฎหมายภาษีอากร และงบการเงินเป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการนำเสนองาน
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น MS. Office และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Account software / ERP
- สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

SE-EDUCATION Public Company Limited

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 20 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8081,8642-8644
E-mail : Tasanee_r@se-ed.com, recruit_sbc@se-ed.com

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : Full Time
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่จำกัด
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : 5-10 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี ,การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ : อ.อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ถ.เทพรัตน กม.4.5 บางนา กทม
ติดต่อ
ประกาศงาน : 15/06/2020
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภัทราวุธ
E-Mail : patrawut@se-ed.com
โทรศัพท์ : 0-2826-8081
โทรสาร : 0-2826-8996
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :