ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
:: การต่ออายุ
  • การต่ออายุบัตรสมาชิก
    • สมาชิกที่มียอดซื้อสะสม 4,000 บาทขึ้นไป (ภายในรอบอายุบัตรสมาชิก*) ได้รับสิทธิ์ต่ออายุบัตรฟรี
    • ซื้อสินค้าครบ 600 บาท(ราคาสุทธิ) ต่ออายุบัตรฟรี
    • เสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 100 บาท
หมายเหตุ : บัตรหมดอายุ สามารถทำบัตรใหม่ได้ก่อนบัตรหมดอายุ 1 เดือน และหลังบัตรหมดอายุ 1 เดือน